Prace wykonane przez Adaptronica Sp. z o.o. związane z pomiarami drgań gruntu i budynków:
 • Pomiar i analiza drgań podłoża gruntowego oraz dobór systemu wibroakustycznego torowiska dla zakresów PB2.2 i PB2.3 w obszarze inwestycji "Dworzec Kolejowy Łódź Fabryczna” na zlecenie FBT Pracownia Architektury i Urbanistyki – listopad 2014

  Praca dotyczyła pomiaru i analizy drgań podłoża gruntowego w celu oceny skuteczności systemu wibroizolacyjnego zastosowanego na torowisku tramwajowym. Wykonano pomiary w trzydziestu punktach pomiarowych zlokalizowanych na gruncie, fundamentach okolicznych budynków oraz torowisku tramwajowym. Dokonano oceny szkodliwości drgań propagujących się na budynki na podstawie krzywych SWD. Dokonano oceny skuteczności zastosowanego systemu tłumiącego (technika płyty pływającej) przez porównanie widm sygnałów zarejestrowanych wewnątrz i poza płytą torowiska oraz na podstawie stworzonego modelu teoretycznego.
 • Badania propagacji drgań, w związku z inwestycją „Zaprojektowanie i budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej” (Gdańsk, przy kościele na Matarni)” na zlecenie Expressway Consulting Sp. z o.o. - maj 2014

  Praca dotyczyła pomiarów poziomu przyspieszenia drgań, oceny ich szkodliwości na okoliczną zabudowę oraz określenia dopuszczalnych stref pracy walca wibracyjnego. Wykonano pomiary amplitudy przyspieszenia drgań w dziewiętnastu punktach zlokalizowanych na gruncie, budynku kościoła, budynku kostnicy, murze cmentarnym oraz budynku mieszkalnym w trakcie pracy walca w różnych strefach terenu budowy. Wykonano analizę widmową sygnałów w pasmach 1/3 oktawowych oraz porównano je z krzywymi szkodliwości SWD zdefiniowanymi w normie PN-B/02170.
 • Badania wpływu prac drogowych na drgania kościoła Św. Krzyża w Kielcach. Na zlecenie Expressway Consulting Sp. z o.o. - lipiec 2011 – maj 2014.

  Praca dotyczyła pomiaru poziomu amplitudy przyspieszenia drgań powstałych w trakcie przebudowy ulicy oraz okresowe pomiary sprawdzające poziomy drgań w czasie typowego obciążenia ruchem ulicznym. Pomiary wykonywano w piętnastu punktach zlokalizowanych na ścianach zewnętrznych i filarach wewnętrznych kościoła oraz na gruncie.
 • Badania wpływu wibracji na okoliczną zabudowę w trakcie realizacji inwestycji pt. "Modernizacja linii kolejowej E65/C-E 65 na odc. Warszawa-Gdynia-obszar LCS Ciechanów – przejście podziemne w km 117,161 w miejscowości Stupsk". Na zlecenie Expressway Consulting Sp. z o.o. - czerwiec 2013.

  Praca dotyczyła pomiarów poziomu przyspieszenia drgań podczas wbijania ścian typu Larsena przy budowie przejazdu kolejowego na ulicy Sienkiewicza w miejscowości Stupsk oraz oceny ich szkodliwości na okoliczne budynki mieszkalne. Wykonano pomiary amplitudy przyspieszenia drgań w pięciu punktach zlokalizowanych na gruncie oraz na dwóch badanych budynkach. Wykonano analizę widmową sygnałów w pasmach 1/3 oktawowych oraz porównano je z krzywymi szkodliwości SWD zdefiniowanymi w normie PN-B/02170.
 • Badania wpływu wibracji na budynki w otoczeniu inwestycji pn. "Budowa nowych skrzyżowań dwupoziomowych wraz z infrastrukturą towarzysząca modernizacji linii kolejowej E65/C-E 65 na odc. Warszawa-Gdynia – obszar LCS Ciechanów" Na zlecenie Expressway Consulting Sp. z o.o. - styczeń 2013.

  Praca dotyczyła pomiarów poziomu przyspieszenia drgań podczas wbijania ścian typu Larsena przy budowie przejazdu kolejowego na ulicy Spółdzielczej w Ciechanowie oraz oceny ich szkodliwości na okoliczne budynki mieszkalne. Wykonano pomiary amplitudy przyspieszenia drgań w dwunastu punktach zlokalizowanych na gruncie oraz na dwóch badanych budynkach. Wykonano analizę widmową sygnałów w pasmach 1/3 oktawowych oraz porównano je z krzywymi szkodliwości SWD zdefiniowanymi w normie PN-B/02170.
 • Badania wpływu wibracji przy wbijaniu ścianki szczelnej kotwionej na budynek śluzy w Pyskowicach, w ramach realizacji inwestycji pt. "Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno". Na zlecenie Expressway Consulting Sp. z o.o. - styczeń 2013.

  Praca dotyczyła pomiarów poziomu przyspieszenia drgań gruntu oraz głównego budynku śluzy podczas wbijania ścian Larsena w dolnym kanale śluzy. Pomiary wykonano w sześciu punktach pomiarowych zlokalizowanych na podstawie budynku głównego, górnym poziomie peronu oraz na gruncie. Wykonano analizę widmową sygnałów w pasmach 1/3 oktawowych oraz określono wartości skuteczne amplitudy przyspieszenia drgań dla pasma zawierającego główną częstotliwość pracy wibromłota.
 • Wykonanie pomiarów i analizy drgań rurociągu oparowego 36'' – RXV-01-008 na instalacji FKK II PKN ORLEN S.A. w Płocku Na zlecenie Orlen Projekt S.A. - listopad 2012.

  Praca dotyczyła pomiaru drgań rurociągu oparowego oraz jego elementów mocujących do konstrukcji wsporczej. Wykonano pomiary amplitudy przyspieszenia drgań w dziewięciu punktach rozmieszczonych wzdłuż rurociągu oraz pomiary przyspieszeń i przemieszczeń na elementach mocujących. Wykonano analizę widmową sygnałów obejmującą analizę FFT (wąskopasmową), analizę CPB (filtrami 1/12 oktawowymi) oraz analizę rozkładu przestrzennego przyspieszenia drgań wzdłuż badanego odcinka pionowego rurociągu.
 • Badania propagacji drgań wpływu wbijania ścianek szczelnych wibromłotem na okoliczną zabudowę i otoczenie przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa piętrząco-przejazdowa w miejscowości Rudka Skroda/Łomża”. Na zlecenie Expressway Consulting Sp. z o.o - listopad 2010.

  Zakres pracy obejmował badania i analizę częstotliwościową drgań gruntu w pięciu wybranych punktach pomiarowych, zlokalizowanych w zespole budynków Młyna Żytniego we wsi Rudka-Skroda oraz na brzegach rzeki Skroda. Dla oceny oddziaływania drgań na badane budynki, przeprowadzono porównanie otrzymanych rezultatów badań z krzywymi normowymi określonymi w skalach SWD, podanymi w Polskiej Normie - PN-85/B-02170 „Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki”.
 • Pomiary propagacji drgań przy wbijaniu pali na budowie - "Rozbudowa ulicy Piastowskiej w Ożarowie Mazowieckim" Na zlecenie Bilfinger Berger Budownictwo S.A. Oddział Mostowy-PPRM - wrzesień 2010.

  Praca dotyczyła określenia poziomu drgań podczas wbijania pali i oceny ich szkodliwości na okoliczne budynki mieszkalne. Wykonano pomiary amplitudy przyspieszenia drgań w pięciu punktach zlokalizowanych na gruncie oraz na dwóch badanych budynkach. Wykonano analizę widmową sygnałów w pasmach 1/3 oktawowych oraz porównano je z krzywymi szkodliwości SWD zdefiniowanymi w normie PN-B/02170.
 • Badania drgań gruntu w trakcie robót budowlanych przy budowie Portu Jachtowego na nabrzeżu rzeki Wisły w Płocku Na zlecenie Expressway Consulting Sp. z o.o. - maj 2010.

  Praca dotyczyła określenia poziomu drgań podczas wbijania ścian Larsena przy zastosowaniu głowicy wibracyjnej. Pomiary amplitudy przyspieszenia drgań wykonano w czterech punktach zlokalizowanych na gruncie w obszarze skarpy Wzgórza Tumskiego. Przeprowadzono analizę widmową zmierzonych sygnałów w pasmach 1/3 oktawowych oraz obliczono wartości skuteczne amplitudy przyspieszenia drgań w całym paśmie częstotliwości oraz w zakresie głównej częstotliwości pracy wibromłota.